دسته بندی گیاهان آپارتمانی

زاموفیلیا
دراسینا
پتوس
فیکوس
شفلرا
یوکا
آگلونما
لیندا
نخل
سانسوریا
فیلندرون یا فیلودندرون
برگ انجیری
کاج مطبق
افوربیا
مارنتا
فیکوس بنجامین