دسته بندی گیاهان سایز بزرگ

فیکوس
بنجامین
زاموفیلیا یا زامیفولیا
یوکا
نخل
برگ انجیری
کاج مطبق
موز